Nhường vị trí mua vé cho người khác, người đàn ông trúng độc đắc